Yrityksen ympäristövastuu

Kuvalähde


Jo yrityksen toimialaa valittaessa ja toimintaa aloitettaessa on hyvä huomioida ympäristöasiat. Kaikella toiminnalla on vaikutuksia ympäristön tilaan. Lait, asetukset ja muut säädökset velvoittavat yrityksiä ottamaan huomioon ympäristöasiat liiketoiminnassaan. Lisäksi esimerkiksi energiankulutuksen seuranta ja jätteiden lajittelu säästävät myös yrityksen kuluja. Ympäristövastuullinen liiketoiminta on myös yrityksen kilpailukykyyn vaikuttava tekijä. Kuluttajat ovat nykyään hyvin ympäristötietoisia ja arvostavat yrityksiä, jotka toiminnassaan huomioivat ympäristöasiat. Jokapäiväiset ostopäätökset voivat syntyä näiden arvojen perusteella.

Huolehdi ympäristöstä

Selvitä yritystäsi koskevaympäristölainsäädäntö. EU-maana Suomessa on paljon ympäristölakeja ja säädöksiä, jotka koskevat yrityksiä ja eri toimialoja. Vaikuttaako yrityksesi toimintaan esimerkiksi se, että tuotteiden valmistaja ja maahantuoja on velvollinen järjestämään ja maksamaan tuotteiden jätehuollon, kun tuotteet poistetaan käytöstä? Lisätietoja saat oman kuntasi ympäristöviranomaiselta ja osoitteista www.ymparisto.fi sekä www.yrityssuomi.fi/yrityksenymparistotieto.

Täytä yrityksesi tuottajavastuu myös pakkausten osalta. Tuottajavastuulla tarkoitetaan tuottajan velvollisuutta järjestää tuotteista syntyvien jätteiden uudelleenkäyttö, kierrätys ja muu jätehuolto sekä vastata näistä aiheutuvista kustannuksista. Pakkausten osalta tuottajia ovat yritykset, jotka pakkaavat tai maahantuovat pakattuja tuotteita Suomen markkinoille ja joiden liikevaihto on vähintään miljoona euroa. Velvoite koskee kaikkia pakkauksia ja niiden käytöstä syntyvää pakkausjätettä. Lisätietoja antaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, www.rinkiin.fi.

Tunnista haitalliset ympäristövaikutukset.

Selvitä, miten niitä voisi pienentää. Yrityksen ei välttämättä tarvitse tehdä suuria investointeja, vaan jo käyttötottumusten muutoksilla voi vaikuttaa. Esimerkiksi sähkölaitteet kuluttavat paljon energiaa valmiustilassa. Tietokoneen sähkönkulutus voi vähentyä jopa 60 prosenttia käyttämällä energiansäästöominaisuuksia (lähde: Motiva). Seuraamalla järjestelmällisesti yrityksesi energiankulutusta, huomaat mahdolliset turhat kulutusta aiheuttavat kohteet.

Tutustu yrityksen paikkakunnan jätehuoltomääräyksiin.

Yritystoiminnassa syntyvien jätteiden lajittelu ja vähentäminen on hyvin tärkeää. Oikein lajiteltu ja keräyspisteeseen toimitettu jäte voidaan hyödyntää uudelleen. Asuintalossa toimivaa yritystä koskevat yleensä samat lajittelumääräykset kuin asukkaitakin. Jos yritys toimii omassa liiketilassa tai kiinteistössä, se tekee jätehuoltosopimuksen itsenäisesti. Ympäristölle paras ratkaisu on jätteen vähentäminen; lajittelematon sekajäte on rahaa, jota kannetaan turhaan kaatopaikalle. Lisää kierrätysohjeita löydät osoitteesta www.kierratys.info.

Kunnioita ympäristöä, jos toimit vaarallisten aineiden kanssa.

Vaaralliset jätteet sisältävät aineita, jotka jo pieninä määrinä voivat olla haitallisia tai vaarallisia sekä ihmisille että ympäristölle (www.vaarallinenjate.fi). Kattava luettelo vaarallisista jätteistä ja niiden keräyspaikoista löytyy osoitteesta www.kierratys.info. Kemikaaleja ja muita vaarallisia aineita pitää käyttää ja varastoida määräysten mukaisesti. Lue lisää sivuilta www.tukes.fi.

Mieti ympäristöä jo kun teet hankintoja.

Käytä ympäristömerkittyjä, lähellä tuotettuja, reilun kaupan tuotteita tai luomutuotteita. Hanki tuotteet suurpakkauksissa tai kierrätystavarana. Voit ostaa myös vihreää (ympäristöystävällistä) sähköä. Uudet kylmälaitteet ja astianpesukoneet ovat energiatehokkaampia kuin vanhat. Säästöä voi syntyä myös kuluttamalla vähemmän sähköä, vettä tai vaikkapa pesuainetta. Tutustu ympäristömerkkeihin kuten Joutsen-, Kukka- ja Energiamerkkeihin sekä Luomu- ja EU:n luomu-, Demeter-, Ekoenergia- ja Reilun kaupan merkkeihin.

Työnantajaksi ryhtyminen

Kuvalähde


Työsuhde on sopimus työsuoritteesta.

Työsuhteessa työntekijä tekee työtä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta korvausta vastaan. Työsuhde syntyy, kun työnantaja ja työntekijä sopivat työn tekemisestä.

Työsopimuksen tekeminen

Pääsääntöisesti työsopimuksen tekeminen ei edellytä määrämuotoa. Työsopimus voidaan tehdä joko kirjallisesti, suullisesti taikka sähköisesti. Suositeltavaa kuitenkin on aina laatia kirjallinen sopimus. Työsopimus voidaan tehdä määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Määräaikaiselle työsopimukselle on oltava perusteltu syy. Tällainen voi olla esimerkiksi sijaisuus, työn kausi- tai kertaluontoisuus tai harjoitteluaika. Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen ei kuitenkaan edellytä perusteltua syytä, jos palkattava henkilö on ollut työ- ja elinkeinotoimiston ilmoituksen mukaan yhtäjaksoisesti työtön työnhakija edellisen 12 kuukauden ajan. Määräaikaisen työsopimuksen enimmäiskesto on yksi vuosi.

Työsuhteelle on määritelty vähimmäisehdot, jotka perustuvat lakeihin (muun muassa työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki) ja työehtosopimuksiin. Työnantajaliittoon kuuluvan työnantajan on noudatettava työantajaliittonsa tekemää työehtosopimusta. Järjestäytymätön työantaja on velvollinen noudattamaan yleissitovaa työehtosopimusta, mikäli alalla on sellainen. Ennen työsopimuksen tekemistä on syytä selvittää, onko yrityksen päätoimialalla yleissitova työehtosopimus Finlexistä (www.finlex.fi). Työsopimuksessa voidaan sopia työsopimuksen alkuun sijoittuvasta koeajasta. Koeaika voi olla yleensä enintään kuusi kuukautta. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Purkaminen ei kuitenkaan saa tapahtua koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista

Jos kirjallista sopimusta ei ole tehty, työnantajan on annettava ilman eri pyyntöä kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. Selvitys on annettava työntekijälle viimeistään, kun ensimmäinen palkanmaksukausi päättyy. Selvityksenantovelvollisuus koskee niitä työsuhteita, jotka ovat voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan. Selvityksenantovelvollisuus koskee myös työnantajaa, mikäli työntekijä on alle kuukauden pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa saman työnantajan kanssa toistuvasti samoin ehdoin.

Jos työsuhteen ehdot muuttuvat, uudet ehdot on ilmoitettava kirjallisesti viimeistään muutosta seuraavan palkanmaksukauden päättyessä. Selvitys voi olla yksi tai useampi asiakirja tai se voidaan antaa viittaamalla työsuhteessa sovellettavaan lakiin tai työehtosopimukseen. Vuokratyössä selvitys on annettava vuokratyöntekijän pyynnöstä, vaikka työsopimus olisi tehty alle kuukauden määräajaksi.

Työsopimuksessa tai selvityksestä on käytävä ilmi ainakin
 • Työnteon alkamisajankohta
 • Määräaikaisen työsopimuksen kesto, sopimuksen päättymisaika tai sen arvioitu päättymisaika
 • Määräaikaisuuden peruste tai ilmoitus siitä, että kysymys on työsopimuslain 1 luvun 3 a §:ssä tarkoitetusta määräaikaisesta sopimuksesta pitkäaikaistyöttömän kanssa
 • Koeaika (jos siitä on sovittu)
 • Työntekopaikka tai, jos työntekijällä ei ole pääasiallista kiinteää työntekopaikkaa, selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri työkohteissa
 • Työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka
 • Työntekijän pääasialliset työtehtävät
 • Työhön sovellettava työehtosopimus
 • Palkan tai muun vastineen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi
 • Säännöllinen työaika
 • Vuosiloman määräytyminen
 • Irtisanomisaika ja sen määräytymisen peruste

Vähintään kuukauden kestävässä ulkomaantyössä selvityksessä tulee olla mukana työn kesto, valuutta, jossa rahapalkka maksetaan, ulkomailla suoritettavat rahakorvaukset ja luontoisedut sekä työntekijän kotiuttamisen ehdot.

Työntekijän vuokraaminen

Toiminnan alkuvaiheessa työvoiman tarve voi olla epäselvä tai vakiintumaton. Myöskään toiminnan jatkuvuudesta ei välttämättä ole vielä varmuutta. Tällöin oman työntekijän palkkausta joustavampi tapa hankkia työvoimaa voi olla tarpeellisten resurssien ostaminen toiselta yritykseltä. Vuokrausyritys maksaa työntekijän palkan ja hoitaa kaikki muutkin työnantajalle kuuluvat velvoitteet. Sen pitää noudattaa vuokratyöntekijöihin käyttäjäyritystä sitovaa työehtosopimusta. Käyttäjäyrityksen tehtävänä on ohjata ja opastaa työntekijää. Käyttäjäyritys myös valvoo työntekijän työn tekemistä.

Ilmoittautuminen työnantajarekisteriin

Jos yritys ryhtyy maksamaan säännöllisesti palkkoja, sen täytyy ilmoittautua Verohallinnon työnantajarekisteriin. Yritys on säännöllisesti palkkaa maksava työnantaja, jos se maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle, tai jos se maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa ovat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi. Ilmoitus tehdään perustamisilmoituslomakkeella tai muutosilmoituslomakkeella (www.ytj.fi), jos yrityksellä on jo Y-tunnus. Verohallinto lähettää yritykselle ohjeet ennakonpidätysten ja sairausvakuutusmaksujen maksamista ja ilmoittamista varten.

Palkan maksaminen

Työntekijälle maksettavan palkan vähimmäismäärä ilmenee alan yleissitovasta työehtosopimuksesta. Ellei tällaista ole, työstä on maksettava aina alalle tavanomaisena pidettävää ja työn vaativuuteen nähden kohtuullista palkkaa. Minimipalkan määrää ei ole säädetty lailla. Jonkinlaisena vähimmäispalkkana voidaan käyttää palkansaajan työssäoloehdon täyttävää palkkaa, jonka voi tarkistaa Kelan sivuilta (www.kela.fi).

Palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei toisin sovita. Työnantajan on huolehdittava, että työntekijöille annetaan palkkalaskelma jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Palkka on aina maksettava pankkitilille, vain harvoissa poikkeustapauksissa on käteispalkka mahdollinen. Palkanlaskenta ja työnantajailmoitusten teko kannattaa yleensä antaa tilitoimiston hoidettavaksi.

Ennakonpidätyksen ja sairausvakuutusmaksun tilittäminen

Työnantaja on aina velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen maksamistaan palkoista ja työkorvauksista. Työnantaja maksaa sairausvakuutusmaksua maksettujen palkkojen yhteismäärän perusteella. Sairausvakuutusmaksua ei makseta kuitenkaan alle 16 -vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista. Työnantaja ilmoittaa ennakonpidätykset ja sairausvakuutusmaksun eli työnantajasuoritukset verohallinnolle yleensä kuukausittain palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä. Maksujen tilitys verohallinnolle tapahtuu samana päivänä.

Vuosi-ilmoituksen tekeminen

Jokaisen työnantajan on annettava Verohallinnolle vuosittain ilmoitus maksamistaan palkoista ja muista suorituksista kuten päivärahoista ja kilometrikorvauksista. Tiedot annetaan vuosi-ilmoituksella. Ilmoitus annetaan suorituksen maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Asiakohdat

TYÖNTEKIJÄN PALKANSIVUKULUT

Esimerkki palkan rakenteesta työnantajalle vuodelta 2017

TyEL-vakuutus
 • TyEL-vakuutus on pakollinen ottaa palkatulle työntekijälle, jos hänelle maksetaan palkkaa 58,19 euroa kuukaudessa tai enemmän. Eläkeyhtiölle tilitetään TyEL-maksu, joka on pienillä sopimustyönantajilla 25,10 prosenttia työntekijän palkasta. Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu on 25,1 prosenttia palkasta. Työntekijän osuus TyELmaksusta, jonka työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä, on 17–52-vuotiaiden ja 63–67-vuotiaiden työntekijöiden osalta 6,15 prosenttia sekä 53–62-vuotiaiden osalta 7,65 prosenttia palkasta.
Sairasvakuutus
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,08 prosenttia palkasta.
Työttömyysvakuutusmaksu
 • Työttömyysvakuutusmaksu on 0,8 prosenttia palkasta, kun työnantaja maksaa vuodessa palkkoja enintään 2 059 500 euroa. Sen ylittävältä osalta vakuutusmaksu on 3,30 prosenttia palkasta. Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu on 1,6 prosenttia. Työttömyysvakuutusmaksu maksetaan Työttömyysvakuutusrahastolle (www.tvr.fi).
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu vaihtelee ollen 0,1–7,0 prosenttia palkasta toimialasta riippuen – keskimäärin 0,8 prosenttia.
Ryhmähenkivakuutusmaksu
 • Ryhmähenkivakuutusmaksu on keskimäärin 0,07 prosenttia palkasta.

Muista lisäksi

 • Työehtosopimuksessa on voitu sopia lomarahasta. Vuosilomakertymä 1. vuonna 2 päivää/kuukausi, sen jälkeen 2,5 päivää/kuukausi. Työpäiviä keskimäärin 258 vuodessa.

 • Työnantajan on maksettava palkkaa myös työntekijän sairausajalta lain ja työehtosopimusten mukaisesti.

 • Työehtosopimuksessa on voitu sopia palkanmaksusta äitiysvapaan ja lapsen äkillisestä sairastumisesta johtuvan lyhytkestoisen poissaolon ajalta.

Työterveyshuolto

Työnantajalla on velvollisuus järjestää työsopimussuhteessa oleville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto. Lisäksi työnantaja voi järjestää yleislääkäritasoista sairaanhoitoa. Työterveyshuoltolakia sovelletaan työhön, jota koskee työturvallisuuslaki ja jota tehdään Suomessa. Työterveyshuollon palvelut voidaan ostaa esimerkiksi kunnallisesta terveyskeskuksesta tai yksityiseltä lääkärikeskukselta. Työnantajan on tehtävä palveluntuottajan kanssa kirjallinen sopimus sekä toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelman on perustuttava työterveyshuollon perusselvitykseen.

Työntekijän vakuuttaminen

TyEL-vakuutus
 • Työnantajan, joka työllistää henkilökuntaa vakituisesti, on otettava erillinen työeläkevakuutus (sopimustyönantaja). Vakuuttamisen täytyy tapahtua palkanmaksua seuraavan kuukauden aikana. Jos yritys maksaa palkkaa alle 8 334 euroa (vuonna 2017) kuuden kuukauden aikana, eikä yrityksessä ole vakituista työntekijää, voi maksaa eläkevakuutusmaksut ilman erillistä vakuutussopimusta. Tällöin vakuutusmaksut maksetaan valitulle eläkeyhtiölle palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
 • Työnantajalla on lakiin perustuva (työtapaturma- ja ammattitautilaki) velvollisuus vakuuttaa työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta, jos kalenterivuoden aikana teetetään työtä, josta maksetut tai maksettaviksi sovitut työansiot ylittävät 1 200 euroa. Vakuutus on otettava ennen töiden aloittamista.

Ryhmähenkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus perustuu työmarkkinajärjestöjen keskinäiseen sopimukseen. Vakuutettuina ovat, eräin poikkeuksin, kaikki työeläkelakien alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät. Vakuutus otetaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä vahinkovakuutusyhtiön kautta.

Työttömyysvakuutus
Työttömyysvakuutusmaksu koskee työnantajaa, jonka kalenterivuoden aikana maksamat palkat ovat yli 1 200 euroa. Työnantajan tulee kuitenkin aina pidättää maksuvelvollisen työntekijän palkasta palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu. Työttömyysvakuutusrahasto määrää vakuutusmaksun ennakon, jota yritys voi hakea sähköisessä asiointipalvelussa www.tvr.fi, kun ennakkopalkkasumma on arvioitavissa.

Hirvittääkö vastuu ja tuntuuko monimutkaiselta?

Suomessa on kymmeniä tuhansia yrityksiä jotka työllistävät.

Lisäksi on eri keinoja, joilla voi työllistää ilman byrokratiaa.

Taloushallinto ja verotus yritystoiminassa

Taustaa

Tässä osiossa käydään yrityksen toiminnan johtamista talouden hallinnan näkökulmasta. Yritystoiminta on ennen kaikkea talouden reaaliteettien johtamista toiminnan järjestämiseksi. Siksi on syytä osata perusteet ennen yritystoiminnan käynnistämistä.

Käy seuraavat aiheet läpi, jotka liittyvät talouden hallintaan.


 

Liiketoimintaosaaminen: Taloushallinto ja verotus

Taustaa

Tässä osiossa käydään yrityksen toiminnan johtamista talouden hallinnan näkökulmasta. Yritystoiminta on ennen kaikkea talouden reaaliteettien johtamista toiminnan järjestämiseksi. Siksi on syytä osata perusteet ennen yritystoiminnan käynnistämistä.

Käy seuraavat aiheet läpi, jotka liittyvät talouden hallintaan.


 

Yrityksen toiminnan käynnistäminen

Kuvalähde


Perustietoa yritystoiminnan aloittamisesta

Yrityksen rekisteröinti lailliseksi toimijaksi Kaupparekisteriin

Kaupparekisteri (www.prh.fi > Kaupparekisteri) on virallinen ja julkinen yritystietorekisteri. Pääsääntöisesti kaikkien yritysten on ilmoittauduttava kaupparekisteriin. Pakollinen rekisteröinti ei kuitenkaan koske sellaisia yksityisiä elinkeinonharjoittajia, jotka eivät harjoita luvanvaraista elinkeinoa, joilla ei ole omasta asunnosta erillistä liiketilaa tai joilla ei ole palveluksessa perheen ulkopuolista työvoimaa. Maatilataloutta tai kalastusta harjoittavien ei niin ikään tarvitse ilmoittautua kaupparekisteriin. Yrityksen rekisteröinti kaupparekisteriin on maksullista. Samalla perustamisilmoituksella voi ilmoittautua myös Verohallinnon rekistereihin, joita ovat ennakkoperintärekisteri, työnantajarekisteri ja arvonlisäverovelvollisten rekisteri. Näihin rekistereihin ilmoittautuminen on maksutonta.

Y-tunnus ja nimen valinta

Yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) on yksilöllinen tunnus, jonka viranomainen antaa yritykselle ja yhteisölle. Y-tunnuksen saa heti, kun yrityksen perustamisilmoitus kirjataan Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (www.ytj.fi). Y-tunnuksessa on seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki, esimerkiksi 1234567-8. Y-tunnusta tarvitaan muun muassa laskuihin ja sopimuksiin sekä viranomaisasioinnissa. Yrityksen nimen eli toiminimen rekisteröiminen antaa yksinoikeuden nimeen koko maassa, eli muut elinkeinonharjoittajat eivät saa käyttää tätä nimeä. Nimessä ei saa olla pelkästään yleisiä sanoja tai palvelun kuvausta ja henkilön- tai paikannimiä, vaan sen täytyy olla riittävän yksilöllinen. Nimen pitää erottua riittävästi muista nimistä ja tavaramerkeistä, jotka ovat rekisterissä. Oma nimi tai paikannimi yrityksen nimen osana voi auttaa yksilöinnissä.

Yrityksen nimestä selviää myös yritysmuoto. Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi käyttää tunnusta “tmi” tai “toiminimi”, mutta se ei ole pakollista. Kommandiittiyhtiö voi käyttää lyhennettä ky. Osakeyhtiön tunnus on oy ja julkisen osakeyhtiön oyj. Avoimen yhtiön tunnus on “avoin yhtiö” – lyhennettä “ay” ei saa käyttää. Osuuskunnan nimen tulee sisältää sana “osuuskunta”, yhdysosa “osuus” tai lyhenne “osk”. Sivuliikkeen nimessä on ulkomaisen yhtiön nimen lisäksi merkintä “sivuliike Suomessa”, “filial i Finland” tai “filial”. Toiminimi rekisteröidään joko suomen tai ruotsinkielisenä. Toiminimessä voi suomen- tai ruotsinkielisen yhtiömuodon tunnuksen lisäksi olla muunkielisiä yhtiömuodon tunnuksia. Esimerkiksi Ab Finntex Oy tai Oy Finntex Ltd. Toiminimellä voi myös olla erikielisiä rinnakkaistoiminimiä eli suomen- tai ruotsinkielisen varsinaisen toiminimen käännöksiä. Osakeyhtiön mahdolliset rinnakkaistoiminimet on otettava yhtiöjärjestykseen. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön rinnakkaistoiminimet on otettava mukaan yhtiösopimukseen ja osuuskunnan rinnakkaistoiminimet sääntöihin.

Aputoiminimen käyttö
Elinkeinonharjoittaja voi harjoittaa osaa toiminnastaan aputoiminimellä. Aputoiminimi on kätevä silloin, kun samalla yrityksellä on toimintaa eri aloilla. Aputoiminimen toimialan on kuitenkin sisällyttävä yrityksen toimialaan. Aputoiminimellä harjoitettava toiminta ei siis saa kattaa yrityksen toimialaa kokonaisuudessaan. Esimerkiksi “Jokisen kukkakaupan” yrittäjällä voi olla siivousalan toimintaa nimellä “Näppärä”. Tämä voi helpottaa toimintaa ja markkinointia.  Aputoiminimen rekisteröinti on maksullista ja aputoiminimellä voi harjoittaa vain juuri sitä toimintaa, jolle aputoiminimi on annettu. Aputoiminimiä voi olla useita. Saman yrityksen kaikella toiminnalla on kuitenkin sama kirjanpito ja Y-tunnus. Pelkällä aputoiminimellä ei voi allekirjoittaa yrityksen sopimuksia. Jos allekirjoitustilanteessa käytetään aputoiminimeä, on myös varsinainen toiminimi mainittava.

Toimialan valinta
Yrityksen toimiala ilmoitetaan aina, kun yritys rekisteröidään kaupparekisteriin ja Verohallintoon. Kaupparekisteriin voi ilmoittaa myös niin sanotun yleistoimialan, joka tarkoittaa, että yritys voi harjoittaa kaikenlaista laillista ja hyvän tavan mukaista liiketoimintaa. Suositeltavaa on kuitenkin, että toimiala ilmoitetaan selkeästi niin, että toiminnan laatu käy selvästi ilmi. Kaupparekisteriin voi antaa esimerkiksi tällaisen ilmoituksen: “yleistoimiala”, muun muassa ajoneuvojen korjaus, huolto ja kauppa. Silloin asiakkaatkin ymmärtävät helpommin, millä alalla yritys toimii. Verohallinnolle täytyy kuitenkin ilmoittaa päätoimiala. Yrityksellä voi olla vain yksi päätoimiala, ja sen pitää selvästi kertoa, millä alalla yritys toimii, ja mikä on toiminnan muoto: esimerkiksi ajoneuvojen korjaus, huolto ja kauppa. Rekisteriin ei voi merkitä liian yleistä päätoimialaa.

Ennakkoperintärekisteri
Yritystoiminnan aloittaminen edellyttää yleensä, että yritys ilmoittautuu Verohallinnon pitämään ennakkoperintärekisteriin (www.vero.fi). Pelkkää tavarakauppaa harjoittava yritys ei ole velvollinen rekisteröitymään, mutta sillekin rekisteröinti on hyvä toimenpide, jos toimintaa laajennetaan palvelujen puolelle. Ennakkoperintärekisteriin ilmoittaudutaan samalla lomakkeella, jolla tehdään perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Kun yritys on ennakkoperintärekisterissä, työn teettäjän eli toimeksiantajan ei tarvitse pidättää maksamastaan työkorvauksesta veroa. Ennakkoperintärekisterissä oleva yritys huolehtii itse veroistaan maksamalla ennakkoveroa. Ennakkoperintärekisteriin pääsee, jos yrityksellä tai yrityksen vastuuhenkilöillä ei ole laiminlyöntejä verotuksessa.

Ennakkoverot aloittavalla yrityksellä

Aloittava yritys maksaa ennakkoveroa sen perusteella, kuinka suureksi yritys arvioi ensimmäisen tilikauden verotettavan tuloksen. Elinkeinonharjoittaja ja henkilöyhtiö voi ilmoittaa arvion tuloksesta yrityksen perustamisilmoituksessa. Osakeyhtiö ja osuuskunta hakevat ennakkoveroa erillisellä hakemuksella, joka löytyy Verohallinnon verkkosivuilta (www.vero.fi). Verohallinto määrää ennakkoverot uudelle yritykselle sen oman arvion perusteella ja lähettää yritykselle päätöksen ennakkoverosta ja tilisiirtolomakkeet. Tuloksen kertymistä kannattaa seurata ja pyytää tarvittaessa muutosta ennakkoveroon, jos arvio poikkeaa olennaisesti toteutuvasta tuloksesta. Jos tilikauden tulos osoittaa, että ennakkoveroa on maksettu liian vähän, veroja voi täydentää maksamalla ennakon täydennysmaksua. Ennakkoverot ja täydennysmaksut otetaan huomioon tilikauden lopullisessa verotuksessa.

Yritys työnantajana
Yrityksen täytyy ilmoittautua työnantajarekisteriin, jos se maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle tai maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa ovat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi. Työnantajarekisteriä pitää Verohallinto. Jos palkanmaksu on tilapäistä tai palkkaa maksetaan vain yhdelle työntekijälle, yrityksen ei tarvitse ilmoittautua työnantajarekisteriin.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri

Arvonlisäverovelvolliset yritykset ilmoittautuvat perustamisilmoituksessa Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Silloin ilmoitetaan myös arvonlisäverovelvollisen toiminnan aloittamispäivä. ALV-rekisteriin voi hakeutua silloinkin, kun yritys ei lain mukaan olisi arvonlisäverovelvollinen, esimerkiksi jos tilikauden liikevaihto on alle 10 000 euroa tai yritys vuokraa toimitiloja. Rekisterissä oleva yritys saa vähentää yritystoiminnan ostoihin sisältyneen vähennyskelpoisen arvonlisäveron myynnistä maksettavasta arvonlisäverosta. Ulkomainen yritys on arvonlisäverovelvollinen Suomessa, jos sillä on Suomessa kiinteä toimipaikka. Ulkomainen yritys merkitään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin samoin kuin suomalaiset yritykset. Ulkomainen yritys voi hakeutua Suomessa myös arvonlisäverovelvolliseksi. Joissain erityistilanteissa ulkomainen yritys on aina verovelvollinen. Jos yrittäjän mielestä yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen, perustamisilmoitukseen merkitään rasti kohtaan “Ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen” ja selvitys verottomuuden perusteista.


Uuden yrityksen rekisteröinnit
Hei , muista vielä nämä asiat:

 • Kaupparekisteriin on rekisteröidyttävä pääsääntöisesti aina. Ilmoittautuminen on maksullista.

 • Verohallinnon rekisterit:

  • ennakkoperintärekisteri

  • arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteriin (tarvittaessa). Ilmoittautuminen on maksutonta.

 • Henkilötunnukset ja ihmisten kotiosoitteet on ilmoitettava kaupparekisteriin erityisellä henkilötietolomakkeella. Niitä ei saa laittaa muille ilmoituslomakkeille.

 • Kaikkiin rekistereihin voi ilmoittautua samalla perustamisilmoituslomakkeella, joka valitaan yritysmuodoittain (ks. www.ytj.fi).


 


 

Yhtiömuodot

Kuvalähde


Suomessa on mahdollista harjoittaa yritystoimintaa seuraavissa yritysmuodoissa: yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta ja ulkomaisen yhtiön sivuliike. Lisäksi ovat harvinaisemmat eurooppayhtiö, eurooppaosuuskunta ja eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä (ETEY). Yritysmuodon valintaan vaikuttavat

 • perustajien lukumäärä
 • pääoman tarve ja saatavuus
 • vastuut ja päätöksenteko
 • toiminnan joustavuus
 • toiminnan jatkuvuus
 • rahoittajien suhtautuminen
 • voitonjako ja tappion kattaminen
 • verotus

Yhtiömuodot

Tutustu eri yhtiömuotoihin ja niiden vaatimuksiin oheisista asiakohdista. Tämä artikkeli käsittelee yleisimmät yhtiömuodot. Lisätietoa tästä aineistosta puuttuvista harvinaisemmista yhtiömuodoista saa esimerkiksi Uusyrityskeskuksen julkaisemasta yrityksen perustamisoppaasta.

Yhtiömiehet sijoittavat yhtiöön yhtiöpanoksen, joka on rahaa, omaisuutta tai työtä.Uusyrityskeskus

Asiakohdat: Yhtiömuodot

Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi (tmi)
Yksityisenä elinkeinonharjoittajana voi Suomessa toimia luonnollinen henkilö, jolla on pysyvä asuinpaikka Euroopan talousalueella (ETA-alueella). Henkilö, joka asuu ETA:n ulkopuolella, tarvitsee yrityksen perustamiseen Patentti- ja rekisterihallituksen luvan (www.prh.fi).

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiminen tarkoittaa, että henkilö harjoittaa liiketoimintaa yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa. Vaikka puolisot perustavat toiminimen yhdessä, yritys rekisteröidään vain toisen puolison nimiin. Yrittäjä tekee itse päätökset, ja hän on vastuussa yrityksen sitoumuksista (esimerkiksi velasta) koko omaisuudellaan. Yrittäjä siis vastaa yrityksen tappioista henkilökohtaisesti, mutta saa itselleen myöskin elinkeinotoiminnasta saatavat voitot.

Toiminimellä ei ole hallitusta eikä toimitusjohtajaa, eikä tilintarkastus ole pakollinen. Yrittäjä voi sijoittaa yritykseen rahaa, mutta sekään ei ole pakollista. Yrittäjä ei voi maksaa palkkaa itselleen, puolisolleen ikä alle 14-vuotiaalle lapselleen, vaan rahaa nostetaan yrityksen tililtä niin sanottuina yksityisottoina. Yritystoiminnasta maksetaan veroa vuosittaisen tuloksen perusteella. Vaikka yrittäjä omistaa toiminimiyrityksen, täytyy oma henkilökohtainen talous pitää erillään yrityksen taloudesta kirjanpidon avulla. Toiminimiyrittäjät jaetaan ammatinharjoittajiin ja liikkeenharjoittajiin, jotka

molemmat tekevät työtä omaan lukuunsa. Ammatinharjoittaja on yrittäjä, joka voi toimia ammatissaan ilman pysyvää toimipaikkaa ja ilman ulkopuolista työvoimaa. Ammatinharjoittajana voi toimia esimerkiksi ompelija, kirvesmies tai tulkki. Liikkeenharjoittaja on yrittäjä, jolla on pysyvä toimipaikka tai joka voi työllistää toisia henkilöitä.

Perustamistoimet

Toiminimen perustaminen on yksinkertaista. Erillisiä perustamisasiakirjoja ei tarvita. Toiminnan aloittamisesta täytyy kuitenkin tehdä perustamisilmoitus kaupparekisteriin ja Verohallintoon. Ilmoitus tehdään internetosoitteesta www.ytj.fi saatavalla Y3-lomakkeella. Lisäksi täytetään henkilötietolomake. Rekisteröinti on maksullista (110 euroa vuonna 2017). Yksityisen elinkeinonharjoittajan on mahdollista tehdä perustamisilmoitus sähköisesti maaliskuun alusta 2017 lähtien. Ks. www.ytj.fi. Toiminnan voi aloittaa heti perustamisilmoituksen tekemisen jälkeen, ellei kyseessä ole luvanvarainen elinkeino.

Kenelle toiminimi sopii?

Toiminimi on yritysmuodoista yksinkertaisin ja helppo perustaa. Toiminimi sopii usein aloittavan pienyrittäjän yritysmuodoksi.

Henkilöyhtiöt: avoin yhtiö

Henkilöyhtiön perustamiseen tarvitaan vähintään kaksi yhtiömiestä (eli henkilöä). Yleensä nämä ovat luonnollisia henkilöitä, mutta yhtiömiehinä voivat olla myös oikeushenkilöt (yritykset ja yhteisöt). Henkilöyhtiöitä on kahdenlaisia: avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä. Avoimessa yhtiössä ainakin yhdellä yhtiömiehellä, ja kommandiittiyhtiössä ainakin yhdellä vastuunalaisella yhtiömiehellä, täytyy olla pysyvä asuinpaikka ETA-alueella. Jos yhtiömies on oikeushenkilö, kotipaikka on oltava myös ETA-alueella.

Jos näin ei ole, täytyy kaikille yhtiömiehille, jotka eivät ole ETA-alueelta, hakea lupa Patentti- ja rekisterihallitukselta (www.prh.fi). Yhtiömiehet sijoittavat yhtiöön yhtiöpanoksen, joka on rahaa, omaisuutta tai työtä. Avoimessa yhtiössä sijoitukseksi riittää yhtiömiesten työpanos. Avoimessa yhtiössä kaikki yhtiömiehet vastaavat yhtiön sitoumuksista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan ja päättävät yhdessä sen asioista, jos muuta ei ole sovittu.

 

Henkilöyhtiöt: kommandiittiyhtiö (ky)

Kommandiittiyhtiössä on kahdenlaisia yhtiömiehiä: vastuunalaisia ja äänettömiä. Kommandiittiyhtiössä on oltava vähintään yksi vastuunalainen ja yksi äänetön yhtiömies. Kommandiittiyhtiössä äänettömältä yhtiömieheltä vaaditaan panokseksi rahaa tai muuta omaisuutta. Laki ei kuitenkaan määrää, kuinka suuri tämän panoksen pitää olla. Vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat yhtiön sitoumuksista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan ja päättävät yhdessä yhtiön asioista. Äänettömät yhtiömiehet sijoittavat yhtiöön rahaa tai rahan arvoista omaisuutta, ja saavat sovitun koron. Äänettömällä yhtiömiehellä ei ole oikeutta osallistua yrityksen päätöksentekoon eikä hänellä ole vastuuta yrityksen asioista, jos yhtiösopimuksessa ei toisin määrätä.

Perustamistoimet

Yhtiömiehet tekevät kirjallisen yhtiösopimuksen, jossa lain mukaan on mainittava yhtiön toiminimi, kotipaikkana oleva Suomen kunta, toimiala ja yhtiömiehet.

Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksessa on myös mainittava, ketkä yhtiömiehistä ovat vastuunalaisia ja ketkä äänettömiä yhtiömiehiä ja äänettömän yhtiömiehen panoksen määrä euroissa. Lisäksi yhtiösopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi, kenellä on oikeus yhtiön edustamiseen, yhtiöosuuden luovutuksesta, yhtiöstä eroamisesta, voitonjaosta ja miten yhtiösopimus voidaan irtisanoa tai purkaa. Yhtiömiehet voivat yhtiön perustamisen yhteydessä laatia myös erillisen kirjallisen yhtiömiessopimuksen. Yhtiömiessopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi yhtiön hallinnosta, yhtiömiesten yksimielisyyttä edellyttävistä päätöksistä, kilpailukiellosta ja riitatilanteiden hoitamisesta. Sopimuksessa pyritään myös säätelemään yhtiömiesten vastuita yhtiön velvoitteista. Tällainen rajoitus ei kuitenkaan sido kolmatta osapuolta.

Yhtiömiessopimusta ei liitetä perustamisilmoitukseen. Sopimus tulee tehdä erittäin huolellisesti käyttäen apuna lakiasiantuntijaa. Henkilöyhtiö täytyy rekisteröidä kaupparekisteriin ja Verohallintoon. Ilmoitus tehdään Y2-lomakkeella. Lisäksi täytetään henkilötietolomake. Lomakkeita saa osoitteesta www.ytj.fi. Ilmoitukseen pitää liittää alkuperäinen yhtiösopimus. Rekisteröinti on maksullista (240 euroa vuonna 2017). Ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta, muussa tapauksessa yhtiön perustaminen raukeaa. Henkilöyhtiö syntyy rekisteröimisellä  kaupparekisteriin.

Osakeyhtiö (oy)

Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö tai yhteisö. Perustamisvaiheessa yhtiön perustajat merkitsevät kaikki yhtiön osakkeet. Yksityisessä osakeyhtiössä vuodesta  2019 lähtien ei tarvita pääomavaatimuksia (tarkista tosin ajantasainen lainsäädäntö ennen perustamista, sillä säännöt voivat muuttua). Osakeyhtiölaki ei määrää osakkeenomistajien asuin- eikä kotipaikasta eli osakeyhtiön perustajaosakkeenomistajat voivat olla myös ETA-alueen ulkopuolelta.

Osakkeenomistajat vastaavat yhtiön sitoumuksista vain sillä pääomalla, jonka he ovat sijoittaneet yhtiöön, elleivät he ole menneet takaamaan lainoja osakeyhtiön puolesta. Osakeyhtiön asioista päättävät osakkeenomistajat. Henkilö, jolla on enemmän osakkeita, nauttii myös enemmän päätösvaltaa (ja äänivaltaa). Osakeyhtiöllä on oltava hallitus, jonka osakkeenomistajat valitsevat. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja edustaa yhtiötä. Hallitus voi valita yhtiölle toimitusjohtajan, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajan valinta on kuitenkin vapaaehtoista. Toimitusjohtaja voidaan valita jo osakeyhtiön perustamisvaiheessa perustamissopimuksessa tai myöhemmin pidettävässä hallituksen kokouksessa. Jos osakeyhtiön hallituksessa on vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä, täytyy valita myös vähintään yksi hallituksen varajäsen. Vähintään yhdellä hallituksen varsinaisista jäsenistä ja yhdellä varajäsenistä (erikseen laskettuina) täytyy olla vakituinen asuinpaikka ETA-alueella. Jos näin ei ole, kaikille ETA-alueen ulkopuolelta oleville varsinaisille jäsenille tai varajäsenille on haettava lupa Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Perustamistoimet

Osakeyhtiön perustamiseksi tehdään perustamissopimus, johon liitetään yhtiöjärjestys. Yhtiöjärjestys sisältää minimimuodossaan kolme kohtaa: toiminimen, kotipaikan ja toimialan. Toimialaksi voidaan merkitä yleistoimiala, joka tarkoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa (eli ei ole pakko merkitä jotakin erityistä toimialaa). Osakeyhtiön perustamissopimuksessa on aina mainittava sopimuksen päivämäärä, kaikki osakkeenomistajat ja kunkin merkitsemät osakkeet, osakkeesta yhtiölle maksettava määrä, osakkeen maksuaika ja yhtiön hallituksen jäsenet.

Tilikaudesta on määrättävä joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Perustamissopimuksessa on lisäksi tarvittaessa mainittava yhtiön toimitusjohtaja, hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Perustamissopimuksessa voi nimetä hallituksen puheenjohtajan. Osakeyhtiö pitää rekisteröidä kaupparekisteriin ennen kuin se saa lainvoiman. Ilmoitus tehdään Y1-lomakkeella ja sen liitelomakkeella 1. Lisäksi täytetään henkilötietolomake. Rekisteröinti on maksullista (380 euroa, verkossa YTJ-asiointipalvelussa 330 euroa vuonna 2017). Ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta, muussa tapauksessa perustaminen raukeaa. Perustamisilmoituksen voi tehdä joko sähköisesti tai paperi-ilmoituslomakkeella, ks. www.ytj.fi.

Perustamisilmoitukseen liitetään myös alkuperäinen perustamissopimus ja jäljennös yhtiöjärjestyksestä, jos se ei ole osa perustamissopimusta. Ennen osakeyhtiön rekisteröimistä täytyy osakepääoma maksaa uuden yrityksen pankkitilille. Jos osakkeiden maksamiseen käytetään apporttia (muuta omaisuutta kuin rahaa), on perustamissopimuksessa oltava ehto, jonka mukaan osakkeenmerkitsijällä on oikeus tai velvollisuus maksaa merkintähinta apporttiomaisuudella. Perustamissopimuksessa on oltava lisäksi selvitys apporttiomaisuudesta.

Kaupparekisteriin on oheistettava liitteeksi tilintarkastajan antama lausunto apporttiomaisuuden selvityksestä ja siitä, oliko omaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Lausunnon voi antaa joko KHT- tai HT-tilintarkastaja taikka tilintarkastusyhteisö. Jos yrityksen perustajia on enemmän kuin yksi, kannattaa tehdä kirjallinen osakassopimus. Osakassopimus on osakeyhtiön osakkaiden välinen sopimusoikeudellinen sopimus, jossa säännellään osakkeenomistajien keskinäisistä suhteista, oikeuksista ja velvollisuuksista yhtiössä. Osakassopimuksessa voidaan määrätä esimerkiksi työnjaosta yhtiössä, osakaspiirin rajoittamisesta tai yhtiön toimintojen järjestämisestä. Samoin voidaan sopia osakkeiden lunastamisesta sellaisissa tapauksissa, joissa joku osakas luovuttaa niitä ulkopuoliselle, ellei lunastuslauseketta ole sisällytetty yhtiöjärjestykseen.

Muita osakassopimuksella sovittavia asioita voivat olla muun muassa voitonjako, kilpailukielto sekä se, mitä tapahtuu osakkeille osakkaan kuollessa. Myös yhtiö voi olla osakassopimuksen osapuolena, jolloin sopimuksessa voidaan sopia yhtiön ja osakkaiden keskinäisistä suhteista. Tällöin yhtiön tulee myös päättää asianmukaisissa elimissään osakassopimuksen kohteena olevista asioista. Osakassopimus on syytä laatia huolella ja harkiten. Sopimuksen muuttaminen voi toiminnan käynnistyttyä olla varsin hankalaa, jos erimielisyyksiä ilmenee, sillä muuttamiseen tarvitaan kaikkien sopimusosapuolten yhteinen päätös.

Kenelle osakeyhtiö sopii?

Osakeyhtiö soveltuu kaikenlaiseen liiketoimintaan. Osakeyhtiön voi perustaa yksinkin. Tällöin tarvitaan hallituksen varajäseneksi joku toinen henkilö. Osakeyhtiön etuna on rajallinen vastuu, joka rajoittuu osakepääomaan, ellei ole tehty takaussitoumusta yhtiön puolesta. Suurten yritysten yritysmuodoksi sopii julkinen osakeyhtiö, jossa minimiosakepääoma on 80 000 euroa. Julkisia osakeyhtiöitä ovat ne, joiden osakkeita tarjotaan yleisölle ja joiden osakkeilla saa käydä kauppaa julkisilla arvopaperimarkkinoilla.

Osuuskunta (osk)

Osuuskunta on yhteisö, jossa on yksi tai useampi jäsen. Jäsenet voivat olla yksityishenkilöitä, yrityksiä tai muita yhteisöjä. Osuuskunnan perustaminen ei edellytä minimipääomaa. Osuuskunta on joustava yritysmuoto, jossa jäsenten määrä voi kasvaa tai vähentyä toiminnan aikana tarpeen mukaan. Osuusmaksusta osuuskunta päättää säännöissään. Osuusmaksulla ei tarvitse olla nimellisarvoa ja sen merkintähinta voi vaihdella. Maksun voi suorittaa rahana tai apporttina, jos apportista määrätään säännöissä. Osuuskunta maksaa osuusmaksun takaisin, jos jäsen eroaa tai erotetaan osuuskunnasta.

Osuuskunnan asioista päättävät jäsenet osuuskunnan kokouksessa. Jokaisella jäsenellä on pääsääntöisesti yksi ääni. Jäsenet valitsevat osuuskunnan kokouksessa hallituksen, joka huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja edustaa osuuskuntaa. Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, joka hoitaa juoksevaa hallintoa. Se ei kuitenkaan ole pakollista. Osuuskunta itsenäisenä juridisena oikeushenkilönä vastaa veloistaan. Osuuskunnan jäsenen vastuu rajoittuu osuuskuntaan sijoitettuun määrään (osuusmaksu). Luotonotossa osuuskunnan jäseniltä voidaan edellyttää tarvittaessa omavelkaista takausta samoin kuin osakeyhtiön osakkailta, jos muut vakuudet eivät ole riittävät.

Osuuskunnan nettovarallisuus ja ylijäämä kuuluvat osuuskunnalle. Säännöissä voidaan määrätä niiden jakamisesta ja jakoperusteet. Siitä voidaan maksaa esimerkiksi korkoa osuuspääomalle tai palauttaa jäsenille heidän käyttämiensä palvelujen mukaisessa suhteessa. Päätavoitteena ei ole kuitenkaan ylijäämän tuottaminen.

Perustamistoimet

Osuuskunnan perustamiseksi tehdään perustamissopimus, johon liitetään osuuskunnan säännöt. Säännöissä täytyy mainita vähintään osuuskunnan toiminimi, kotipaikka (kunta) ja toimiala.

Osuuskunnan mallisäännöt ovat osoitteessa perustajanopas.pellervo.fi. Osuuskunnan perustamissopimuksessa on aina mainittava sopimuksen päivämäärä, kaikki perustajajäsenet ja kunkin merkitsemät osuudet, osuudesta osuuskunnalle maksettava määrä, osuuden maksuaika ja osuuskunnan hallituksen jäsenet. Tilikaudesta on määrättävä perustamissopimuksessa tai säännöissä. Perustamissopimuksessa on mainittava osuuskunnan toimitusjohtaja, hallintoneuvoston jäsenet, tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat, jos osuuskunnassa on tällainen elin. Perustamissopimuksessa voi nimetä hallituksen puheenjohtajan. Osuuskunnan sisäisiä asioita ei kannata ottaa sääntöihin, vaan kirjata ne erilliseen jäsensopimukseen. Jäsensopimuksessa voidaan sopia muun muassa osuuskunnan hallinnollisten asioiden hoitamisesta, tehtävien jakamisesta ja vastuista sekä riitatilanteiden hoitamisesta. Jäsensopimuksen tekemisessä kannattaa käyttää lakiasiantuntijan apua. Jäsensopimusta ei liitetä perustamisilmoitukseen.

Osuuskunta täytyy rekisteröidä kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta, muussa tapauksessa perustaminen raukeaa. Ilmoitus tehdään Y1-lomakkeella ja sen liitelomakkeella 2. Lisäksi täytetään henkilötietolomake. Lomakkeet löytyvät osoitteesta www.ytj.fi. Perustamisilmoitukseen liitetään perustamissopimus sääntöineen.

Rekisteröinti on maksullista (380 euroa vuonna 2017). Osuuskunta syntyy rekisteröimisellä kaupparekisteriin.

Kenelle osuuskunta sopii?

Osuuskunta on parhaimmillaan silloin, kun jäsenet ovat aidosti sitoutuneet päämääriin ja ovat aktiivisia toimijoita. Erityisen hyvin osuuskunta sopii silloin, kun jäsenkunta on vaihtuvaa ja silloin, kun halutaan varmistaa jatkuvasti keskinäinen tasa-arvo. Osuuskunta on jäsenten yhteisö. Uusista jäsenistä päätetään yhdessä, eikä jäsenyyttä ja siihen sidottua äänivaltaa voi ostaa tai myydä. Osuuskunta on myös joustava yritysmuoto. Asiat, säännöt ja tehtävät ovat yhdessä määriteltävissä. Työstä ja toiminnasta aiheutuvat kulut sekä toimitilat ovat jaettavissa ja hankinnat suoritettavissa järkevällä tavalla. Jäsen pystyy omalla panoksellaan vaikuttamaan sekä omaan palkkaansa että osuuskunnan saamaan osuuteen.

 

*) Huomaa, osakeyhtiön muuttunut pääoman tarve on nolla euroa, ei 2500€ kuten taulukossa mainitaan.

 

 

Markkinointi, myynti ja mainonta

Kuvalähde


Mistä asiakkaita?

Ennen yrityksen perustamista sinun on syytä tutkia markkinoita ja selvittää, millaisille markkinoille olet yritystäsi perustamassa. Näin saat tietoa, jonka perusteella voit päättää, kannattaako yritystä perustaa vai ei. Pystyt myös paremmin suunnittelemaan yrityksesi markkinoinnin. Alkavalla yrittäjällä on harvoin varaa tuhlata mainoseuroja. Kun olet liikeideaa miettiessäsi määritellyt, keitä mahdolliset asiakkaasi ovat, voit selvittää, paljonko heitä on yrityksesi toiminta-alueella. Selvitä myös, ketkä ovat kilpailijoitasi ja mitkä ovat heidän vahvuutensa ja heikkoutensa. Selvitä, miksi sinun yrityksesi olisi parempi ja missä asioissa olisit altavastaajana. Kannattaa ottaa selvää myös kilpailijoiden tuote- ja palveluvalikoimasta, hinnoittelusta ja toimintatavoista.

Markkinatutkimus ja liikeidean terävöittäminen

Markkinatutkimus on tapa hankkia tietoa markkinoista, asiakkaiden tarpeista ja mielipiteistä, kilpailurakenteesta tai siitä, mitä mieltä eri asiakasryhmät ovat tietystä tuotteesta tai palvelusta, yrityksestä tai yritysideasta. Jos asiakkaasi ovat yksityisiä kuluttajia, voit etsiä taustatietoja internetin monista tietokannoista ja hakemistoista tai sosiaalisen median eri kanavista. Tiedon lähteitä ovat myös kuntien elinkeinopalvelut ja muut viranomaiset sekä Tilastokeskus. Markkinatilanteesta, kilpailijoista ja yritysasiakkaista saat tietoa uusyrityskeskusten yritysneuvojilta ja asiantuntijoilta, ELY-keskuksesta, yrittäjäjärjestöstä, kauppakamareista, toimialajärjestöistä, Tilastokeskuksen rekistereistä, Patentti- ja rekisterihallituksesta sekä erilaisia tietopalveluja ylläpitävistä yrityksistä. Jos tällainen kirjoituspöytätutkimus ei vielä riitä, voit saada vastauksia suoraan mahdollisilta asiakkailtasi tekemällä sähköposti- tai verkkokyselyn tai haastattelemalla heitä joko puhelimitse tai henkilökohtaisesti tapaamalla. Kuluttajille suunnatussa markkinatutkimuksessa vastaajilta kysytään, mitä he ajattelevat tarvitsevansa tulevaisuudessa tai vielä tavallisemmin, millaista nykyinen kulutus on. Kyselyjen tekoon on olemassa useita sähköisiä työkaluja. Tutkimustuloksia voit käyttää markkinoinnin ja myynnin suunnittelussa tai tuotekehityksessä. Alkavan yrittäjän on tärkeintä selvittää, onko liikeidealla menestymisen mahdollisuuksia vai ei.

 

Yrittäminen on myyntityötä

Yrittäjänä onnistuminen ja yritystoiminnan jatkuminen ovat myynnistä kiinni. Jos asiakkaat eivät halua ostaa, taipaleesi yrittäjänä jää hyvin lyhyeksi, vaikka tuotteesi ja palvelusi olisivat miten hyviä tahansa. Yrittäjä saa tulonsa asiakkailta, siksi aina on tärkeintä huolehtia myynnistä ja yrityksen kassavirrasta. Myynnistä on myös saatava riittävästi katetta, jotta saat maksettua yrityksesi kiinteät ja muuttuvat kulut. Myyntitaidot vaikuttavat ratkaisevasti yrittäjän menestymiseen. Yrittäjän on kyettävä myymään omaa osaamistaan sekä tarjoamiaan tuotteita. Hyvät myyntitaidot ovat keino erottua kilpailijoista. Tehokas myyntityö auttaa vakuuttamaan asiakkaat ja saa aikaan toimivan vuorovaikutuksen yrityksen ja asiakkaan välille.

Myyntityö perustuu asiakkaan tarpeen tunnistamiseen

Myyntityössä on tärkeintä tunnistaa asiakkaan tarpeet ja odotukset. Myyntitilanteessa pitää ottaa selvää asiakkaan lähtökohdista ja siksi sujuvan vuorovaikutuksen rakentaminen on tärkeää. Myynnin onnistumisen ja asiakassuhteen säilymisen kannalta olennaisinta on luottamus asiakkaan ja myyjän välillä. Luottamuksen syntyminen ja vahvistaminen ovat myyntityön perusasioita. Myyntiprosessi voi kestää muutamista minuuteista jopa vuosiin riippuen siitä, millaisia tavaroita tai palveluja tarjotaan. Se sisältää monia vaiheita ensikontaktista ja tarjouksen tekemisestä sopimusneuvotteluihin ja kaupan päättämiseen. Myyntitoiminnot on syytä suunnitella etukäteen: ajankäyttö, asiakastietojen hankinta, myynnin seurantatyö sekä tarvittava tukimateriaali.

Myyntitaitoja voi opetella ja myyntiapua ostaa

Aloittavakin yrittäjä voi joskus hankkia apua myyntityöhön ostopalveluna toiselta yrittäjältä, myynnin ammattilaiselta – varsinkin silloin, jos itse tuntee epävarmuutta myyntityössä. Jotkut ovat sitä mieltä, että myyjän työ edellyttää tiettyjä luonteenpiirteitä ja sosiaalisia taitoja, mutta myyntitaitoja voi myös opiskella ja kehittää. Myyntikurssit ja -koulutukset ovat helppo ja tehokas tapa parantaa omia myyntivalmiuksiaan. Myyntityö ja myyntitaitojen kehittäminen kasvattavat yrittäjälle tärkeitä neuvottelutaitoja, itseluottamusta ja tavoitteellisuutta sekä kehittävät sosiaalisia taitoja ja tilannetajua. Myyntikoulutuksia on lukuisia päivän kestävistä lyhytkursseista pidempikestoisiin, tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Jokainen yrittäjä joutuu tekemään myyntityötä. Hyvä myyjä myy ensin itsensä ennen kuin voi myydä tuotteitaan. Yrittäjän on tärkeää oppia ymmärtämään asiakkaiden toiveita ja käyttäytymistä. Asiakaslähtöisessä myyntityössä yrittäjä täyttää asiakkaiden tarpeet ja odotukset saavuttaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Ensin on hyvä tuntea markkinoinnin ja mainonnan ero

Mainonnalla pyritään suoraan vaikuttamaan kuluttajan ostopäätökseen ja tekemään tuote tunnetuksi. Tyytyväinen asiakas palaa mielellään uudelleen. Mutta jos mainonta ei anna oikeaa tietoa tuotteen ominaisuuksista, voi olla, että asiakas ei tule toista kertaa. Markkinointi sisältää kaikki ne toimenpiteet, joiden tavoitteena on aikaansaada myyntiä. Hyvä työkalu markkinoinnin suunnitteluun on niin sanottu markkinointimix. Se koostuu 4:stä P:stä englannin kielen sanojen mukaan: Product, Price, Place ja Promotion. Näistä voi valita haluamansa yhdistelmän oman asiakaskohderyhmän mukaan. Yrityksen markkinointisuunnitelma auttaa tekemään markkinoinnista yhtenäistä ja selkeää. Suunnitelman avulla voit seurata tavoitteiden toteutumista ja kehittää markkinointia jatkossa. Sinun kannattaa tarkastella säännöllisin väliajoin sekä markkinointimixiä että asiakasryhmiä. Voit pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Saavutitko tehdyillä toimenpiteillä sen, mitä halusit vai pitääkö sinun tehdä muutoksia tai vaihtaa markkinoinnin tai mainonnan tyyliä? Onko tärkein asiakasryhmä muuttanut ostokäyttäytymistään (tarpeet muuttuneet)? Ketkä ovat nyt asiakkaitasi ja keitä haluat jatkossa asiakkaiksesi? Entä mitä kilpailijasi tekevät?

Markkinoinnin kilpailukeinot

Menestyminen markkinoilla vaatii hyvää liiketoimintaympäristön ja kilpailijoiden tuntemista sekä erottautumista kilpailijoista. Juuri markkinoinnilla pyritään vaikuttamaan kuluttajan mielikuvaan ja kokemukseen yrityksen tarjoamasta tavarasta tai palvelusta – ”olemme parempia kuin kilpailijamme”. Markkinointi onkin tärkeä osa yrityksen suunnittelutyötä. Markkinoinnin lähtökohtana ovat asiakkaasi: se, kenelle myyt, ratkaisee sen, miten markkinoit. Vasta seuraavana tärkeysjärjestyksessä tulee se, mitä myyt eli tavarasi ja palvelusi. Asiakas ostaa niiden avulla saatavaa hyötyä, ei esimerkiksi teknisiä ominaisuuksia tai menetelmien hienouksia. Keskity siis asiakkaaseen ja hänen tarpeisiinsa, älä uppoudu liikaa oman tuotteesi tai palvelusi ominaisuuksiin.

Alkavan yrittäjän markkinointi on pääasiassa henkilökohtaista myyntityötä. Useimmiten on kysymys siitä, miten myyn omaa työtäni. Koska rahaa on yleensä käytettävissä varsin niukasti, myyntityöhön on panostettava omaa aikaa. Ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu useimmiten parhaiten puhelimitse. Sitten vain salkku käteen ja asiakkaita tapaamaan. Markkinoinnilla yritys pyrkii vaikuttamaan asiakkaiden käyttäytymiseen. Markkinoinnin tavoitteena on luoda, ylläpitää ja kehittää asiakassuhteita. Asiakasuskollisuuden ylläpitäminen on tärkeää, sillä uusien asiakkaiden hankkiminen on usein paljon kalliimpaa kuin vanhojen säilyttäminen. Uskolliset avainasiakkaat tuovat yleensä myös suurimman osan myyntivolyymista. Hyvin hoidettu kanta-asiakasjoukko on monelle yritystoiminnan perusta, joka myös hankkii suosittelemalla yritykselle uusia asiakkaita.

 

Asiakasryhmien jakaminen ja kohderyhmän valitseminen

On hyvä tutkia, mille asiakasryhmälle tuotetta halutaan myydä. Vaikka suuren asiakasmassan hankkiminen houkuttaa, kannattaa keskittyä tärkeimpään asiakasryhmään, joka tuo suurimman myynnin yritykselle vähimmällä vaivalla. Tietylle segmentille (eli ryhmälle) markkinoiminen vähentää asiakasmassaa, mutta samalla se lisää markkinoinnin tehokkuutta. Rajaamisen perusteena voi olla esimerkiksi ikä, asuinpaikka tai ostovoima eli kuinka paljon asiakkailla on rahaa käytössään. Esimerkiksi lastenlelujen mainostaminen kannattaa keskittää alueelle, jossa asuu paljon lapsiperheitä tai vauva-aiheiseen lehteen, jota lukevat tuoreet vanhemmat. Markkinat kannattaa segmentoida, jos..

 • markkinoilla on riittävästi potentiaalisia asiakkaita
 • ryhmän asiakkailla on yhteisiä piirteitä ja tarpeita
 • asiakasryhmät eroavat toisistaan
 • valitut segmentit voi saavuttaa markkinoinnilla taloudellisesti ja tehokkaasti

Mainosvälineiden valinta

Sinun kannattaa etsiä yrityksellesi ne mediat, joilla saat sanoman eli mainoksesi halutulle vastaanottajalle mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Alkavalla yrittäjällä on harvoin aikaa ja rahaa panostaa massiivisiin markkinointikampanjoihin. Verkko tarjoaa yrittäjälle monipuolisia ja kustannustehokkaita mahdollisuuksia markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan. Monet asiakkaat ovat jo verkossa, joten yrittäjien kannattaa siellä olla. Nykyisin tietoa tuotteista ja yrityksistä haetaan paljon, ja melkeinpä ensisijaisesti, verkosta. Jopa 80 prosenttia kuluttajista tutkii tuotetta verkossa ennen ostopäätöstä. Pienenkin yrityksen tulisi kivijalkamyymälän tai muun perinteisen myynnin kanavien lisäksi olla valmis kohtaamaan asiakkaansa verkossa. Internetnäkyvyyttä ovat muun muassa ilmoitustilat erilaisissa palveluissa, omat kotisivut tai verkkokauppa.

Kaikessa näkyvyydessä on tärkeää muistaa tietojen päivitys ja näkyvyys kaikilla laitteilla, myös kännykässä ja tabletissa. Verkkokauppa ja esimerkiksi rekisteröitymistä vastaan jaettava tieto ovat hyviä keinoja kerätä tietoa ja rakentaa asiakasrekisteriä. Asiakkaalle pitää aina kertoa, mihin käytät tietoja ja kuinka hän voi estää niiden käytön muussa kuin haluamassaan tarkoituksessa.
Miten tavoitan asiakkaat?

Älä ajattele turhan monimutkaisesti; nimeä ensin asiakasryhmät, mieti missä nämä ovat ja mikä on sopivin tapa lähestyä kutakin asiakasryhmää. Valentin Babitzin, Helsingin Uusyrityskeskus

Tutustu huolella eri mainosvälineiden keskeisiin ominaisuuksiin ja hintoihin. Hinta voi vaihdella valtavasti mediasta riippuen.Erilaisia medioita ovat esimerkiksi

 • sanomalehdet, paikallis- ja ilmaisjakelulehdet sekä aikakauslehdet
 • internet (muun muassa display, blogit, virtuaali- ja pelimaailmat, sosiaalinen media)
 • televisio
 • ulko- ja liikemainosvälineet
 • radio
 • elokuva (muun muassa product placement eli tuotesijoittelu)
 • mobiili

Suoramainonta on yksi yleinen tapa tavoittaa asiakkaat. Esimerkiksi pizzeriayrittäjä voi jakaa itse mainoksia lähiseudun asukkaiden postiluukuista. Kaikki suoraan henkilölle joko fyysisesti tai sähköisesti jaettavat esitteet, käyntikortit ynnä muut ovat suoramainontaa. Muista kuitenkin tarkistaa luvanvaraisuus eli tarvitsetko asiakkaan tai alaikäisen kohdalla hänen huoltajansa luvan, jos käytät esimerkiksi sähköpostia.

Hyvin tärkeä tietolähde on myös ihmisten keskinäinen kommunikointi eli niin sanottu puskaradio. Asiakkaat kertovat usein toisilleen hyvistä ja huonoista kokemuksista, jolloin tieto tuotteesta leviää nopeasti esimerkiksi Facebookissa. Sinun kannattaakin kiinnittää huomiota siihen, miten kohtelet asiakasta palvelutilanteessa. Pystytkö esimerkiksi myyntitilanteessa tarjoamaan tuotteelle lisäarvoa, joka edistää positiivista mielikuvaa (muun muassa pakkauksen ulkonäkö, alennus, kotiinkuljetus tai kaupanpäällinen). Tai pohdi, miten hoidat valitukset eli reklamaatiot.

Sosiaalinen media yrityksen markkinoinnissa

Sosiaalinen media eli some on alkavalle yrittäjälle kustannustehokas tapa tavoittaa potentiaalisia asiakkaita. Läsnäolo sosiaalisessa mediassa vaatii yritykseltä kuitenkin aikaa ja suunnitelmallisuutta, jotta tulokset olisivat toivotunlaiset. Yrityksen ei tarvitse näkyä kaikissa sosiaalisen median kanavissa, joten ensin kannattaa selvittää, mitä kanavia yrityksen potentiaalinen asiakaskunta suosii. Sosiaalisen median eri kanavien käyttö vaihtelee muun muassa iän perusteella. Sosiaalinen media on ennen kaikkea viestintäkanava, joten pelkkää suoraa mainontaa on hyvä välttää. Sosiaaliseen mediaan kannattaakin tuottaa hyödyllistä ja/tai viihdyttävää sisältöä, jota on mukava seurata ja helppo jakaa.

Sosiaalisessa mediassa on mahdollisuus panostaa positiiviseen ja asiantuntevaan imagoon, mikä edesauttaa sitä, että kyseinen yritys tulee asiakkaalle ensimmäisenä mieleen, kun hän tarvitsee tuotteita yrityksen toimialalta. Ohjeita ja vinkkejä sosiaalisen median käyttöön löytyy muun muassa painetuista ja sähköisistä oppaista sekä blogiteksteistä. Hyvä keino oppia some-viestinnästä on tietysti myös seurata muiden yritysten some-toimintaa – mikä toimii ja mikä ei.


Tekstissä käytetty kuvalähde

Liiketoimintaosaaminen: Myynti ja markkinointi

Kuvalähde


Mistä asiakkaita?

Ennen yrityksen perustamista sinun on syytä tutkia markkinoita ja selvittää, millaisille markkinoille olet yritystäsi perustamassa. Näin saat tietoa, jonka perusteella voit päättää, kannattaako yritystä perustaa vai ei. Pystyt myös paremmin suunnittelemaan yrityksesi markkinoinnin. Alkavalla yrittäjällä on harvoin varaa tuhlata mainoseuroja.

Kun olet liikeideaa miettiessäsi määritellyt, keitä mahdolliset asiakkaasi ovat, voit selvittää, paljonko heitä on yrityksesi toiminta-alueella. Selvitä myös, ketkä ovat kilpailijoitasi ja mitkä ovat heidän vahvuutensa ja heikkoutensa. Selvitä, miksi sinun yrityksesi olisi parempi ja missä asioissa olisit altavastaajana. Kannattaa ottaa selvää myös kilpailijoiden tuote- ja palveluvalikoimasta, hinnoittelusta ja toimintatavoista.

Markkinatutkimus ja liikeidean terävöittäminen

Markkinatutkimus on tapa hankkia tietoa markkinoista, asiakkaiden tarpeista ja mielipiteistä, kilpailurakenteesta tai siitä, mitä mieltä eri asiakasryhmät ovat tietystä tuotteesta tai palvelusta, yrityksestä tai yritysideasta. Jos asiakkaasi ovat yksityisiä kuluttajia, voit etsiä taustatietoja internetin monista tietokannoista ja hakemistoista tai sosiaalisen median eri kanavista. Tiedon lähteitä ovat myös kuntien elinkeinopalvelut ja muut viranomaiset sekä Tilastokeskus. Markkinatilanteesta, kilpailijoista ja yritysasiakkaista saat tietoa uusyrityskeskusten yritysneuvojilta ja asiantuntijoilta, ELY-keskuksesta, yrittäjäjärjestöstä, kauppakamareista, toimialajärjestöistä, Tilastokeskuksen rekistereistä, Patentti- ja rekisterihallituksesta sekä erilaisia tietopalveluja ylläpitävistä yrityksistä. Jos tällainen kirjoituspöytätutkimus ei vielä riitä, voit saada vastauksia suoraan mahdollisilta asiakkailtasi tekemällä sähköposti- tai verkkokyselyn tai haastattelemalla heitä joko puhelimitse tai henkilökohtaisesti tapaamalla. Kuluttajille suunnatussa markkinatutkimuksessa vastaajilta kysytään, mitä he ajattelevat tarvitsevansa tulevaisuudessa tai vielä tavallisemmin, millaista nykyinen kulutus on. Kyselyjen tekoon on olemassa useita sähköisiä työkaluja. Tutkimustuloksia voit käyttää markkinoinnin ja myynnin suunnittelussa tai tuotekehityksessä. Alkavan yrittäjän on tärkeintä selvittää, onko liikeidealla menestymisen mahdollisuuksia vai ei.

 

Yrittäminen on myyntityötä

Yrittäjänä onnistuminen ja yritystoiminnan jatkuminen ovat myynnistä kiinni. Jos asiakkaat eivät halua ostaa, taipaleesi yrittäjänä jää hyvin lyhyeksi, vaikka tuotteesi ja palvelusi olisivat miten hyviä tahansa. Yrittäjä saa tulonsa asiakkailta, siksi aina on tärkeintä huolehtia myynnistä ja yrityksen kassavirrasta. Myynnistä on myös saatava riittävästi katetta, jotta saat maksettua yrityksesi kiinteät ja muuttuvat kulut. Myyntitaidot vaikuttavat ratkaisevasti yrittäjän menestymiseen. Yrittäjän on kyettävä myymään omaa osaamistaan sekä tarjoamiaan tuotteita. Hyvät myyntitaidot ovat keino erottua kilpailijoista. Tehokas myyntityö auttaa vakuuttamaan asiakkaat ja saa aikaan toimivan vuorovaikutuksen yrityksen ja asiakkaan välille.

Myyntityö perustuu asiakkaan tarpeen tunnistamiseen

Myyntityössä on tärkeintä tunnistaa asiakkaan tarpeet ja odotukset. Myyntitilanteessa pitää ottaa selvää asiakkaan lähtökohdista ja siksi sujuvan vuorovaikutuksen rakentaminen on tärkeää. Myynnin onnistumisen ja asiakassuhteen säilymisen kannalta olennaisinta on luottamus asiakkaan ja myyjän välillä. Luottamuksen syntyminen ja vahvistaminen ovat myyntityön perusasioita. Myyntiprosessi voi kestää muutamista minuuteista jopa vuosiin riippuen siitä, millaisia tavaroita tai palveluja tarjotaan. Se sisältää monia vaiheita ensikontaktista ja tarjouksen tekemisestä sopimusneuvotteluihin ja kaupan päättämiseen. Myyntitoiminnot on syytä suunnitella etukäteen: ajankäyttö, asiakastietojen hankinta, myynnin seurantatyö sekä tarvittava tukimateriaali.

Myyntitaitoja voi opetella ja myyntiapua ostaa

Aloittavakin yrittäjä voi joskus hankkia apua myyntityöhön ostopalveluna toiselta yrittäjältä, myynnin ammattilaiselta – varsinkin silloin, jos itse tuntee epävarmuutta myyntityössä. Jotkut ovat sitä mieltä, että myyjän työ edellyttää tiettyjä luonteenpiirteitä ja sosiaalisia taitoja, mutta myyntitaitoja voi myös opiskella ja kehittää. Myyntikurssit ja -koulutukset ovat helppo ja tehokas tapa parantaa omia myyntivalmiuksiaan. Myyntityö ja myyntitaitojen kehittäminen kasvattavat yrittäjälle tärkeitä neuvottelutaitoja, itseluottamusta ja tavoitteellisuutta sekä kehittävät sosiaalisia taitoja ja tilannetajua. Myyntikoulutuksia on lukuisia päivän kestävistä lyhytkursseista pidempikestoisiin, tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Jokainen yrittäjä joutuu tekemään myyntityötä. Hyvä myyjä myy ensin itsensä ennen kuin voi myydä tuotteitaan. Yrittäjän on tärkeää oppia ymmärtämään asiakkaiden toiveita ja käyttäytymistä. Asiakaslähtöisessä myyntityössä yrittäjä täyttää asiakkaiden tarpeet ja odotukset saavuttaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Ensin on hyvä tuntea markkinoinnin ja mainonnan ero

Mainonnalla pyritään suoraan vaikuttamaan kuluttajan ostopäätökseen ja tekemään tuote tunnetuksi. Tyytyväinen asiakas palaa mielellään uudelleen. Mutta jos mainonta ei anna oikeaa tietoa tuotteen ominaisuuksista, voi olla, että asiakas ei tule toista kertaa. Markkinointi sisältää kaikki ne toimenpiteet, joiden tavoitteena on aikaansaada myyntiä. Hyvä työkalu markkinoinnin suunnitteluun on niin sanottu markkinointimix. Se koostuu 4:stä P:stä englannin kielen sanojen mukaan: Product, Price, Place ja Promotion. Näistä voi valita haluamansa yhdistelmän oman asiakaskohderyhmän mukaan. Yrityksen markkinointisuunnitelma auttaa tekemään markkinoinnista yhtenäistä ja selkeää. Suunnitelman avulla voit seurata tavoitteiden toteutumista ja kehittää markkinointia jatkossa. Sinun kannattaa tarkastella säännöllisin väliajoin sekä markkinointimixiä että asiakasryhmiä. Voit pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Saavutitko tehdyillä toimenpiteillä sen, mitä halusit vai pitääkö sinun tehdä muutoksia tai vaihtaa markkinoinnin tai mainonnan tyyliä? Onko tärkein asiakasryhmä muuttanut ostokäyttäytymistään (tarpeet muuttuneet)? Ketkä ovat nyt asiakkaitasi ja keitä haluat jatkossa asiakkaiksesi? Entä mitä kilpailijasi tekevät?

Markkinoinnin kilpailukeinot

Menestyminen markkinoilla vaatii hyvää liiketoimintaympäristön ja kilpailijoiden tuntemista sekä erottautumista kilpailijoista. Juuri markkinoinnilla pyritään vaikuttamaan kuluttajan mielikuvaan ja kokemukseen yrityksen tarjoamasta tavarasta tai palvelusta – ”olemme parempia kuin kilpailijamme”. Markkinointi onkin tärkeä osa yrityksen suunnittelutyötä. Markkinoinnin lähtökohtana ovat asiakkaasi: se, kenelle myyt, ratkaisee sen, miten markkinoit. Vasta seuraavana tärkeysjärjestyksessä tulee se, mitä myyt eli tavarasi ja palvelusi. Asiakas ostaa niiden avulla saatavaa hyötyä, ei esimerkiksi teknisiä ominaisuuksia tai menetelmien hienouksia. Keskity siis asiakkaaseen ja hänen tarpeisiinsa, älä uppoudu liikaa oman tuotteesi tai palvelusi ominaisuuksiin.

Alkavan yrittäjän markkinointi on pääasiassa henkilökohtaista myyntityötä. Useimmiten on kysymys siitä, miten myyn omaa työtäni. Koska rahaa on yleensä käytettävissä varsin niukasti, myyntityöhön on panostettava omaa aikaa. Ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu useimmiten parhaiten puhelimitse. Sitten vain salkku käteen ja asiakkaita tapaamaan. Markkinoinnilla yritys pyrkii vaikuttamaan asiakkaiden käyttäytymiseen. Markkinoinnin tavoitteena on luoda, ylläpitää ja kehittää asiakassuhteita. Asiakasuskollisuuden ylläpitäminen on tärkeää, sillä uusien asiakkaiden hankkiminen on usein paljon kalliimpaa kuin vanhojen säilyttäminen. Uskolliset avainasiakkaat tuovat yleensä myös suurimman osan myyntivolyymista. Hyvin hoidettu kanta-asiakasjoukko on monelle yritystoiminnan perusta, joka myös hankkii suosittelemalla yritykselle uusia asiakkaita.

 

Asiakasryhmien jakaminen ja kohderyhmän valitseminen

On hyvä tutkia, mille asiakasryhmälle tuotetta halutaan myydä. Vaikka suuren asiakasmassan hankkiminen houkuttaa, kannattaa keskittyä tärkeimpään asiakasryhmään, joka tuo suurimman myynnin yritykselle vähimmällä vaivalla. Tietylle segmentille (eli ryhmälle) markkinoiminen vähentää asiakasmassaa, mutta samalla se lisää markkinoinnin tehokkuutta. Rajaamisen perusteena voi olla esimerkiksi ikä, asuinpaikka tai ostovoima eli kuinka paljon asiakkailla on rahaa käytössään. Esimerkiksi lastenlelujen mainostaminen kannattaa keskittää alueelle, jossa asuu paljon lapsiperheitä tai vauva-aiheiseen lehteen, jota lukevat tuoreet vanhemmat. Markkinat kannattaa segmentoida, jos..

 • markkinoilla on riittävästi potentiaalisia asiakkaita
 • ryhmän asiakkailla on yhteisiä piirteitä ja tarpeita
 • asiakasryhmät eroavat toisistaan
 • valitut segmentit voi saavuttaa markkinoinnilla taloudellisesti ja tehokkaasti

Mainosvälineiden valinta

Sinun kannattaa etsiä yrityksellesi ne mediat, joilla saat sanoman eli mainoksesi halutulle vastaanottajalle mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Alkavalla yrittäjällä on harvoin aikaa ja rahaa panostaa massiivisiin markkinointikampanjoihin. Verkko tarjoaa yrittäjälle monipuolisia ja kustannustehokkaita mahdollisuuksia markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan. Monet asiakkaat ovat jo verkossa, joten yrittäjien kannattaa siellä olla. Nykyisin tietoa tuotteista ja yrityksistä haetaan paljon, ja melkeinpä ensisijaisesti, verkosta. Jopa 80 prosenttia kuluttajista tutkii tuotetta verkossa ennen ostopäätöstä. Pienenkin yrityksen tulisi kivijalkamyymälän tai muun perinteisen myynnin kanavien lisäksi olla valmis kohtaamaan asiakkaansa verkossa. Internetnäkyvyyttä ovat muun muassa ilmoitustilat erilaisissa palveluissa, omat kotisivut tai verkkokauppa.

Kaikessa näkyvyydessä on tärkeää muistaa tietojen päivitys ja näkyvyys kaikilla laitteilla, myös kännykässä ja tabletissa. Verkkokauppa ja esimerkiksi rekisteröitymistä vastaan jaettava tieto ovat hyviä keinoja kerätä tietoa ja rakentaa asiakasrekisteriä. Asiakkaalle pitää aina kertoa, mihin käytät tietoja ja kuinka hän voi estää niiden käytön muussa kuin haluamassaan tarkoituksessa.
Miten tavoitan asiakkaat?

Älä ajattele turhan monimutkaisesti; nimeä ensin asiakasryhmät, mieti missä nämä ovat ja mikä on sopivin tapa lähestyä kutakin asiakasryhmää. Valentin Babitzin, Helsingin Uusyrityskeskus

Tutustu huolella eri mainosvälineiden keskeisiin ominaisuuksiin ja hintoihin. Hinta voi vaihdella valtavasti mediasta riippuen.Erilaisia medioita ovat esimerkiksi

 • sanomalehdet, paikallis- ja ilmaisjakelulehdet sekä aikakauslehdet
 • internet (muun muassa display, blogit, virtuaali- ja pelimaailmat, sosiaalinen media)
 • televisio
 • ulko- ja liikemainosvälineet
 • radio
 • elokuva (muun muassa product placement eli tuotesijoittelu)
 • mobiili

Suoramainonta on yksi yleinen tapa tavoittaa asiakkaat. Esimerkiksi pizzeriayrittäjä voi jakaa itse mainoksia lähiseudun asukkaiden postiluukuista. Kaikki suoraan henkilölle joko fyysisesti tai sähköisesti jaettavat esitteet, käyntikortit ynnä muut ovat suoramainontaa. Muista kuitenkin tarkistaa luvanvaraisuus eli tarvitsetko asiakkaan tai alaikäisen kohdalla hänen huoltajansa luvan, jos käytät esimerkiksi sähköpostia.

Hyvin tärkeä tietolähde on myös ihmisten keskinäinen kommunikointi eli niin sanottu puskaradio. Asiakkaat kertovat usein toisilleen hyvistä ja huonoista kokemuksista, jolloin tieto tuotteesta leviää nopeasti esimerkiksi Facebookissa. Sinun kannattaakin kiinnittää huomiota siihen, miten kohtelet asiakasta palvelutilanteessa. Pystytkö esimerkiksi myyntitilanteessa tarjoamaan tuotteelle lisäarvoa, joka edistää positiivista mielikuvaa (muun muassa pakkauksen ulkonäkö, alennus, kotiinkuljetus tai kaupanpäällinen). Tai pohdi, miten hoidat valitukset eli reklamaatiot.

Sosiaalinen media yrityksen markkinoinnissa

Sosiaalinen media eli some on alkavalle yrittäjälle kustannustehokas tapa tavoittaa potentiaalisia asiakkaita. Läsnäolo sosiaalisessa mediassa vaatii yritykseltä kuitenkin aikaa ja suunnitelmallisuutta, jotta tulokset olisivat toivotunlaiset. Yrityksen ei tarvitse näkyä kaikissa sosiaalisen median kanavissa, joten ensin kannattaa selvittää, mitä kanavia yrityksen potentiaalinen asiakaskunta suosii.

Sosiaalisen median eri kanavien käyttö vaihtelee muun muassa iän perusteella. Sosiaalinen media on ennen kaikkea viestintäkanava, joten pelkkää suoraa mainontaa on hyvä välttää. Sosiaaliseen mediaan kannattaakin tuottaa hyödyllistä ja/tai viihdyttävää sisältöä, jota on mukava seurata ja helppo jakaa. Sosiaalisessa mediassa on mahdollisuus panostaa positiiviseen ja asiantuntevaan imagoon, mikä edesauttaa sitä, että kyseinen yritys tulee asiakkaalle ensimmäisenä mieleen, kun hän tarvitsee tuotteita yrityksen toimialalta. Ohjeita ja vinkkejä sosiaalisen median käyttöön löytyy muun muassa painetuista ja sähköisistä oppaista sekä blogiteksteistä. Hyvä keino oppia some-viestinnästä on tietysti myös seurata muiden yritysten some-toimintaa – mikä toimii ja mikä ei.


Tekstissä käytetty kuvalähde

Aloittavan yrityksen rahoitus


Yritystoiminnan alkuvaiheessa tarvitaan lähes aina rahaa toiminnan käynnistämiseksi. Se, kuinka paljon rahaa alkuinvestointeihin pitää olla, riippuu liikeideasta ja vaihtelee eri toimialoilla suuresti. Jos liiketoiminta perustuu yrittäjän osaamisen myymiseen ja omaan ajankäyttöön (esimerkiksi tulkkaus- ja käännöstyö), tarvitaan alkuinvestointeja paljon vähemmän kuin silloin, jos perustetaan esimerkiksi tavaroita valmistava yritys tai ravintola. Sitten, kun yritystoiminta on kannattavaa, voidaan tulorahoituksella eli liiketoiminnasta syntyvillä tuotoilla kattaa tulevia investointitarpeita.

Rahoitustarpeen suuruus ja rahan lähteet selvitetään liiketoimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä rahoituslaskelman avulla. Liiketoimintasuunnitelman ja tulossuunnitelman, jotka tarvitaan myös rahoitushakemuksen liitteeksi, voi tehdä esimerkiksi Oma Yritys-Suomi -palvelussa (oma.yrityssuomi.fi) olevalla sähköisellä työkalulla tai osoitteessa www.liiketoimintasuunnitelma.com.

 

Miten osaan arvioida rahoitustarpeeni?

Rahoitustarpeen arvioinnissa on huomioitava esimerkiksi toimitilan kustannukset, tarvittavat työvälineet, alkuvarastoon hankittavan tavaran määrä sekä riittävä budjetti alkumarkkinointiin. Lisäksi on oltava käyttöpääomaa, jolla yritys kattaa liiketoiminnan kustannukset siinä vaiheessa, kun menot ovat vielä suuremmat kuin tulot.

Käyttöpääomassa on hyvä olla myös liikkumavaraa, sillä yritystoimintaa aloittaessa tulee varmasti eteen myös yllättäviä menoja. Timo Lehmusmetsä, Kouvolan Seudun Uusyrityskeskus


Seuraavassa osiossa käsitellään rahan lähteitä.

Asiakohdat

Oma pääoma
Yrittäjä voi sijoittaa toimintaan omaa rahaa tai muuta omaisuutta (apportti), joka on hänen omistuksessaan ja hallussaan. Yrittäjän omia säästöjä, työkaluja tai koneita kutsutaan omarahoitukseksi. Yleensä lainanantajat eli pankit edellyttävät noin 20 prosentin omarahoitusosuutta ennen kuin harkitsevat lainan myöntämistä. Omaa pääomaa voivat sijoittaa yritykseen myös yrittäjän ystävät, perheenjäsenet ja tutut. He voivat näin saada omistusosuuden yritykseen.
Vieras pääoma

Yleensä yrittäjä tarvitsee oman pääoman lisäksi myös vierasta pääomaa eli lainaa. Lainasta maksetaan korkoa, joka voi olla esimerkiksi Euribor-viitekorkoon sidottu. Sen lisäksi rahoittajan on saatava itselleen tuottoa eli korkomarginaali ja lainan toimitusmaksu. Lainan takaisinmaksuehdot ovat erilaisia eri rahoittajilla. Usein pankit vaativat lainapääomalle reaalivakuuden, kuten asunnon tai muun omaisuuden panttaamisen. Kysy lainatarjous aina useasta eri pankista. Myös muiden ulkopuolisten sijoittajien, esimerkiksi tuttavien tai perheenjäsenten, rahat voivat olla lainamuotoista pääomaa, joka pitää maksaa takaisin koron kanssa.

Kaikki lainat korkoineen ja takaisinmaksuineen kannattaa sopia aina kirjallisesti. Yrittäjän kannattaa muistaa, että lyhytaikaista rahoitusapua voi järjestyä myös maksuajan pidennyksellä (tavarantoimittajalaina), leasing-ratkaisuilla sekä luotollisilla pankkitileillä ja luottokorteilla. Leasing-rahoitus on pitkäaikaista vuokrausta, jossa rahoitettava kohde on pääasiallinen vakuus. Edellä mainituissa tapauksissa yrittäjän tulee kuitenkin huomioida todellinen vuosikorko, joka voi olla huomattavasti korkeampi kuin tavallisen pankin myöntämästä lainasta aiheutuva kustannus.

Lainarahoitusta yrityksille myöntävät pankit ja Finnvera (www.finnvera.fi). Finnvera voi toimia perustettavan yrityksen ainoana rahoittajana, jos Finnveran rahoitus on korkeintaan 50 000 euroa.

Mikäli yrittäjä tarvitsee pankkilainansa vakuudeksi takausta, voi Finnvera olla takaamassa lainaa. Aloittavalle yritykselle, jonka merkitsemisestä kaupparekisteriin on kulunut enintään kolme vuotta, on tarjolla Finnveran alkutakaus. Rahoitusneuvottelut alkutakauksen osalta hoidetaan suoraan oman pankin kanssa ja pankki hakee alkutakausta yrityksen puolesta. Finnvera tarjoaa rahoitusta myös erilaisiin kansainvälistyvän yrityksen rahoitustarpeisiin. Lainoja ja takauksia voidaan käyttää kattamaan viennin aiheuttamaa käyttöpääoman tarvetta tai rahoittamaan suomalaisen emoyrityksen ulkomailla tapahtuvaa liiketoimintaa. Sekä vientitakuilla että vientiluotto- ja korontasauspalveluilla voidaan suojautua vientikaupan ulkomaisiin ostajiin, pankkeihin ja maihin liittyviltä riskeiltä sekä auttaa vientihankkeiden rahoituksen järjestymistä.

Pääomasijoitukset
Pääomasijoittaja (bisnesenkeli tai pääomasijoitusyhtiö) sijoittaa kohdeyritykseen rahaa omistusosuutta vastaan (tyypillisesti alle 50 prosenttia osakkeista). Pääomasijoittaja ottaa huomattavan riskin, kun hän tekee sijoituksen, ja siksi hän odottaa vastapainoksi merkittävää tuottoa sijoitukselle. Sijoituksen ehdot määritellään huolellisesti osakassopimuksessa.

Lisäksi joukkorahoitus lisää suosiotaan kasvavalla vauhdilla. Valittavana on erilaisia toimintamalleja. Yrityksille soveltuvat osake- ja velkapohjainen sekä ennakkomyyntiin perustuva joukkorahoitus.

Julkinen rahoitus
Julkinen rahoitus
Aloittava yritys voi saada tukea yrityksen kehittämiseen muun muassa ELY-keskukselta ja Business Finlandilta. Erityisesti tuetaan yritysten kansainvälistymistä ja kasvua.

Business Finland rahoitus

Business Finland rahoittaa vientiin ja kansainväliseen kasvuun tähtääviä yrityksiä, erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla on kyky ja halu menestyä. Rahoitus voi olla avustusta tai lainaa, ja sitä haetaan projektiin, jonka kuluista Business Finland rahoitus kattaa osan. Alkavat yritykset voivat Business Finland -rahoituksen avulla muun muassa selvittää tuotteensa asiakastarvetta tai testata tuotekonseptiaan potentiaalisilla asiakkailla. Lisäksi Business Finland voi myöntää rahoitusta tavaroiden, palvelujen ja prosessien kehitykseen ja pilotointiin.

Yritykset voivat hyödyntää myös Business Finland ohjelmia oman osaamisen ja verkoston laajentamiseen sekä asiantuntijapalveluja keksintöjen kehittämisessä, kaupallistamisessa ja suojaamisessa.

Yrityksen kehittämisavustus
ELY-keskus (www.ely-keskus.fi) voi myöntää pk-yritykselle kehittämisavustusta yrityksen kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä, hankkeiden valmistelua sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä. Avustusta suunnataan hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen

 1. käynnistämiseen, laajentamiseen tai uudistamiseen
 2. innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen
 3. kasvuun tai kansainvälistymiseen
 4. tuottavuuteen
 5. energia- tai materiaalitehokkuuteen.

Yrityksen oman rahoitusosuuden on oltava vähintään puolet kehittämishankkeen kustannuksista. Kehittämistoimenpiteisiin liittyviin palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumismenoihin ja muihin vastaaviin menoihin voidaan myöntää tukea enintään 50 prosenttia avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35  prosentilla avustuksen perusteena olevista menoista. Kehittämisavustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Ennen avustushakemuksen jättämistä on hyvä olla yhteydessä ELY-keskuksen   asiantuntijaan hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi. Yrityksen tulee laatia kehittämishanketta koskeva hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen ja  kustannuksineen sekä hankkeella tavoiteltavat tulokset. Avustus maksetaan erillisestä hakemuksesta hankkeen edistymisen mukaan. Avustusta saavalla yrityksellä tulee olla kannattavan toiminnan  edellytykset.

Maaseudun yritystuet

Maaseutualueilla ELY-keskus voi myöntää perustamistukea ja investointitukea maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan sekä investoinnin toteutettavuustutkimukseen. Jos yrityksen perustajalle on kuitenkin myönnetty jo starttirahaa, ei perustamistukea voida myöntää. Perustamistukea voi käyttää yrityksen perustamissuunnitelman toteuttamiseen kuten esimerkiksi liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen, tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pilotointiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen tai muihin konsultointi- tai asiantuntijapalveluihin. Tukea voidaan myöntää myös toimivalle yritykselle, jos se ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa. Perustamistukea voidaan myöntää enintään 35 000 euroa. Kokeiluun tukea voidaan myöntää enintään 10 000 euroa.

Investointitukea voidaan myöntää aloittaville ja laajentaville yrityksille muun muassa

 1.  Tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen
 2. Uusien koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
 3. Aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan.

Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Tuen määrä vaihtelee toimialan ja tukivyöhykkeen mukaan 20 ja 40 prosentin välillä kustannuksista.  Ennen investoinnin toteuttamista yritys voi hakea tukea investoinnin edellytysten selvittämiseen ja suunnitteluun. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalvelujen hankintaan ja sitä voidaan myöntää 40–50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Tämä toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista.

 

 

en_USEnglish